TCXDVN 385 : 2006

Download TCXDVN 385:2006 về gia cố nền đất băng phương pháp cọc xi măng đất

http://www.mediafire.com/view/uq67o122f832yo7/385-2006-coc-xm-dat.doc

Khái niệm về cọc xi măng đất

Nén mẫu cọc xi măng đất

Biểu đồ kết quả nén mẫu