Nén mẫu cọc xi măng đất

Khái niệm về cọc xi măng đất

TCXDVN 385 : 2006

Biểu đồ kết quả nén mẫu