Khái niệm về cọc xi măng đất

TCXDVN 385 : 2006

Nén mẫu cọc xi măng đất

Biểu đồ kết quả nén mẫu